Zdjęcie slidera numer 1

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Zamieniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spzamienie.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: XX.XX.XXXX r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: XX.XX.XXXX r.

Oświadczenie sporządzono:  17.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W stosunku do w/w strony przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych. W tym celu w dniu XX.XX.XXXXr. skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: WAVE Web Accessibility Evaluation Tool (wave.webaim.org). Z przeprowadzonego testu wynika, że:

 • strona internetowa spzamienie.edu.pl przeszła pozytywnie testy i spełnia standardy WCAG 2.1 AA

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona spzamienie.edu.pl została zaprojektowana tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Dodatkowo, strona została zaopatrzona w dedykowany panel umieszczony w prawej części okna przeglądarki z następującymi funkcjami:

 • zmiana kontrastu
 • zmiana wielkości liter
 • zmiana wysokości linii
 • zmiana wysokości liter
 • zmiana odstępów między wierszami
 • zmiana szerokości liter

Informacja o wybranych przez użytkownika funkcjach jest zapisywana w plikach cookies przeglądarki, dzięki czemu, raz wprowadzone zmiany będą widoczne na każdej z podstron.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.
Dokładamy wszelkich starań, aby nasz serwis był zgodny ze standardami WCAG 2.1 AA.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki np.:

Zmiana rozmiaru czcionki:

 • powiększ Ctrl + +
 • pomniejsz Ctrl + 
 • rozmiar pierwotny Ctrl 0

Nawigacja między elementami:

 • następny TAB
 • poprzedni SHIFT + TAB
 • przejdź ENTER

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje dodatkowe

 • publikacja strony spzamienie.edu.pl

 • strona jest aktualizowana na bieżąco

 • kontakt w sprawie dostępności cyfrowej i adres instytucji: Szkoła Podstawowa w Zamieniu; tel.: 25 759 35 98; email: info@spzamienie.edu.pl

 • Ośrodek dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność istotnych elementów stron internetowych była na poziomie WCAG 2.1 AA

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby Szkoły Podstawowej w Zamieniu

 • Budynek przy ul. Kołbielskiej 34 stanowi siedzibę Szkoły Podstawowej w Zamieniu
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe
 • Główne wejście do budynku od ul. Kołbielskiej 34
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • Korytarz w budynku dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych odpowiednia szerokość nie utrudnia poruszania się
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Brak możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.